Toezichthoudend orgaan: vergoedingen

Om toezicht te houden op de belangrijke beslissingen van North Sea Port, is er een toezichthoudend orgaan opgericht. Zowel de Nederlandse als de Vlaamse aandeelhoudersgroep dragen elk vier leden voor, waarvan er telkens maximum twee politiek actief zijn.

Voor de vergoeding van de leden werd een beroep gedaan op de expertise van Guberna, het Instituut voor bestuurders. Deze organisatie heeft geadviseerd om de vergoeding te bepalen op basis van een marktconforme benchmark. Er wordt geopteerd voor een combinatie van een vaste vergoeding en een vergoeding per vergadering. De vaste vergoeding voor een onafhankelijk lid bedraagt bruto 10.000 euro per jaar. Per bijgewoonde vergadering wordt een extra vergoeding van bruto 2.500 euro betaald, met een maximum van 4 betaalde vergaderingen per jaar. De vergoeding voor onafhankelijke leden wordt aldus geplafonneerd op bruto 20.000 euro per jaar. Indien de voorzitter een onafhankelijk lid is, wordt aan deze persoon een extra vaste vergoeding van bruto 5.000 euro per jaar betaald. 

Voor de leden die een politiek mandaat bekleden, wordt geen vergoeding betaald.