Nieuws

Acht programma’s om strategisch plan te realiseren

Gepubliceerd op wo 7 jul 2021
Met de volgende acht strategische programma’s bouwt het havenbedrijf North Sea Port verder aan zijn positie als Europese haven.
  • Investeren in circulaire waardeketens

Het havenbedrijf wil tegen 2025 minstens 10 innovatieve circulaire activiteiten aantrekken en een clusterruimte van 150 hectare voor circulaire projecten beschikbaar hebben.

De markt voor circulaire projecten is groot en groeit snel. Daardoor kan het havenbedrijf net die circulaire activiteiten selecteren die een verrijking vormen. Hiervoor voorziet het havenbedrijf in voldoende ruimte en de juiste infrastructuur. Klanten worden gestimuleerd om kringlopen te sluiten – afval wordt grondstof. En er wordt gezocht naar nieuwe partijen zoals kennisinstellingen en start-ups die kunnen bijdragen aan de circulariteit.

  • Investeren in energieprojecten

Energie wordt een volwassen cluster in North Sea Port. Bedrijven gebruiken nu veel energie, maar moeten straks klimaatneutraal opereren. Het havenbedrijf wil hen daarin bijstaan. Op korte en middellange termijn wordt er vooral gemikt op waterstof, groene stroom en warmte-uitwisseling.

De grote lokale vraag naar waterstof en de gunstige centrale ligging in West-Europa ondersteunen de ambitie om een draaischijf in het Europese waterstofnetwerk te zijn. Tegen 2025 wordt er in het havengebied jaarlijks 500 MW aan groene stroom omgezet in waterstof. De realisatie van een hoogspanningsnetwerk en de aanlanding van wind op zee zijn daarvoor noodzakelijk. Elektrificatie maakt bovendien scheepvaart met walstroom mogelijk. Warmte-uitwisseling tussen bedrijven wordt gestimuleerd, maar het havenbedrijf beperkt zichzelf daarbij wel tot zijn kerntaak: het beschikbaar stellen van de nodige infrastructuur.

  • Investeren in klimaat

De totale CO2-uitstoot in de haven bedraagt 21,5 miljoen ton per jaar. Het streefdoel is om tegen 2025 minstens 3 miljoen ton CO2 per jaar af te vangen. Daarvoor wordt er 50 miljoen euro in infrastructuur geïnvesteerd.

Voor de afvang, de opslag en het hergebruik van CO2 brengt het havenbedrijf klanten, nutsbedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samen.

  • Sterke logistieke ketens

De haven mikt op een daling van het aandeel wegvervoer in de modal split. Dit gebeurt - ondersteund door digitalisering - door de bundeling van goederenstromen, meer samenwerkingen en ontbrekende of minder betrouwbare schakels in de logistieke ketens aan te pakken.

North Sea Port is een van de grootste havengebieden ter wereld en is uitzonderlijk goed gelegen in West-Europa. North Sea Port staat voor duurzaam en efficiënt transport. Het ligt immers op het kruispunt van vervoer via zeevaart en achterlandverbindingen via spoor, binnenvaart, weg en pijpleidingen. En het gebied maakt deel uit van enkele Europese transportcorridors.

  • Toekomstbestendige infrastructuur

In het voorjaar van 2023 zal de Nieuwe Sluis in Terneuzen operationeel zijn. Om nadien grotere schepen richting Terneuzen en Gent te laten varen, worden de nodige aanpassingen aan het Kanaal Gent-Terneuzen voorbereid. Tegen 2025 kunnen New Panamaxschepen tot 15 meter diepgang achter de sluis gelichterd worden en kunnen schepen tot 45 meter breed zonder nautische vertragingen doorvaren tot aan het Rodenhuizedok.

Daarnaast wordt er verder gewerkt aan een betere spoorontsluiting (Rail Ghent Terneuzen) en wordt de Seine-Schelde-verbinding verder verbeterd om met schepen van 4.500 ton tot in Parijs te kunnen varen. De ringweg R4 West en Oost rond Gent wordt ook verder aangepast met het oog op veiliger en efficiënter verkeer.

Toekomstbestendige haveninfrastructuur is niet alleen veilig, betrouwbaar en efficiënt, maar moet ook goed worden gebruikt. Bij investeringen in infrastructuur (zoals terreinen, kaaien en wegen) wil het havenbedrijf de bedrijven goed aanhoren.

  • Data community

Het havenbedrijf gaat samen met de bedrijven tegen 2023 het ‘North Sea Portal‘ uitwerken. Het snel en veilig uitwisselen van data – ook de data van het havenbedrijf - draagt bij tot het verhogen van efficiëntie en synergie. Ook hier is het havenbedrijf vooral connector en wordt er gezocht naar de samenwerking met Antwerpen en Rotterdam. Tegen 2025 is ook het eigen havenmanagementsysteem volledig gedigitaliseerd.

  • Samen met de omgeving

Het havenbedrijf wil laten zien wat het doet, wil enkel projecten ondernemen waarvan de maatschappelijke meerwaarde is aangetoond, wil zichtbaar werken aan natuurherstel en zelf het goede voorbeeld geven. Alleen als er in de samenleving voldoende draagvlak is, kan het havenbedrijf de ambities van de aandeelhouders waarmaken: veiligheid, een goede gezondheid, vlotte mobiliteit en voldoende natuur zijn belangrijke maatschappelijke waarden. Het bedrijf gaat voor deze ‘licence to operate’ continu in gesprek met de omgeving: bedrijven, overheden en omwonenden.

  • Connector van samenwerkende partijen

In 2025 is het vanzelfsprekend dat het havenbedrijf de rol van connector vastneemt en gewaardeerd wordt voor de wijze waarop dit gebeurt.

Of het nu gaat om energietransitie, het sluiten van kringlopen, klimaatinvesteringen, sterke logistieke ketens, haveninfrastructuur of digitalisering, geen enkel bedrijf of overheid kan dit alleen. Samenwerking is broodnodig, ‘Together Smarter’ is niet voor niets de baseline van North Sea Port. Het havenbedrijf is als een spin in een web erg goed geplaatst om de uitdagingen te agenderen en de nodige connecties tussen partijen te leggen om tot oplossingen te komen. Naast andere havens, bedrijven, overheden en omwonenden zijn ook de bedrijven belangrijke partners voor het beheer van publieke infrastructuur.