Rusland - Oekraïne

Ook North Sea Port is geschokt door de gebeurtenissen in Oekraïne. De haven heeft immers al lang nauwe en goede banden met Oekraïne en in het bijzonder met de haven van Mykolaiv. Onze steun en gedachten gaan uit naar de inwoners van Oekraïne en de medewerkers van de bedrijven en havens waarmee vanuit ons havengebied wordt samengewerkt. Waar mogelijk ondersteunt het havenbedrijf bedrijven en organisaties bij hun activiteiten om gezamenlijk het hoofd te bieden aan de vreselijke gebeurtenissen in Oekraïne.

Het havenbedrijf volgt de evoluties in Oekraïne op de voet en staat in contact met de Nederlandse, Belgische en Europese overheden en organisaties. 

Indien de situatie wijzigt, volgt meer informatie hierover op deze website. 

 

Sanctiepakket 4: lijst van natuurlijke personen, entiteiten en schepen 

Naast sanctiepakket 5 publiceerde de Europese Unie in ‘sanctiepakket 4’ een lijst van natuurlijke personen en entiteiten waartegen beperkende maatregelen zijn ingesteld. Hiertoe behoort tevens een aantal schepen. Voor deze schepen zijn bepaalde uitzonderingsbepalingen van toepassing. 

Sanctiepakket 5 en inwerkingtreding 

De Europese Unie maakte op 8 april een nieuw ‘sanctiepakket 5’ bekend. Deze maatregelen gaan in op zondag 17 april om 00.00 uur. 

Toegangsverbod vaartuigen onder Russische vlag 

Dit 5e sanctiepakket omvat onder andere een toegangsverbod voor vaartuigen geregistreerd onder Russische vlag in havens op het grondgebied van de Europese Unie. 

Uitzonderingen sanctiepakket 5

In het sanctiepakket zijn voor bepaalde soorten lading uitzonderingsbepalingen opgenomen. Schepen die onder Russische vlag varen maar onder de uitzonderingsbepalingen vallen, kunnen dus nog steeds toegelaten worden tot de haven. 

De uitzonderingsbepalingen betreffen lading zoals: 

 - olie en gas
 - geraffineerde olieproducten
 - een aantal ertsen
 - farmaceutische en medische producten
 - agrarische en voedselproducten
 - producten voor civiele nucleaire toepassingen 
 - schepen op humanitaire gronden
 - … 

Schepen die onder Russische vlag varen, maar onder de uitzonderingsbepalingen vallen, kunnen dus nog steeds toegelaten worden tot de haven. 

De uitzonderingsbepalingen staan op pagina 3 en 4 van de EU verordening 2022/576 van 8 april 2022: Publications Office (europa.eu)

Artikel 3 sexies bis, lid 5 a t/m e. Deze verwijst tevens naar bijlagen met specifieke ladingnummers (GN nummers, opgenomen in bijlage XXII op pagina 33 en bijlage XXIV op pagina 66). 

De gezagvoerder, de agent, de reder en de ladingeigenaar van een Russisch schip dienen zich ervan te vergewissen of op het schip uitzonderingsbepalingen van toepassing zijn, waaronder het schip toegelaten kan worden.
Echter, de Havenmeester/Havenkapitein blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van het toelatingsbeleid tot de haven. 

Sanctiepakket 6

De Europese Unie heeft op 3 juni het ‘sanctiepakket 6’ tegen Rusland aangenomen.

De nieuwe sancties zijn onder andere gericht tegen de import van olie, tegen Russische banken, mediabedrijven, de defensie- en veiligheidssector, en verantwoordelijke personen en entiteiten.

Ook de sancties tegen Belarus (Wit-Rusland) worden aangescherpt.

Europees havenverbod en steun aan Oekraïne

De mogelijke gevolgen van de EU-sancties voor de haven zijn van ondergeschikt belang aan onze onvoorwaardelijke steun aan de nationale en Europese sanctiemaatregelen en onze steun aan Oekraïne. De exacte uitwerking van deze sancties volgen wij nauwgezet op. De toepassing ervan wordt in nauwe samenspraak met andere havens en bevoegde autoriteiten in Nederland, België en de EU gehandhaafd.

Onder meer op initiatief van North Sea Port heeft de brede Europese havengemeenschap een gezamenlijke Europese aanpak bepleit en solidariteit betuigt met Oekraïne. Lees hierover meer op de website van ESPO, European Sea Ports Organisation:

 
 

Handel met Rusland en Oekraïne

Rusland

  • Rusland was in 2021 de belangrijkste handelspartner voor North Sea Port. Rusland behoort al wat jaren tot de top van de handelspartners.
  • In totaal ging het over 6,3 miljoen ton goederen, waarvan 6,2 miljoen ton goederen die geïmporteerd werden en 0,1 miljoen ton goederen in export.
  • Bijvoorbeeld steenkool (= 1/3), meststoffen, lijnzaad, hout(pellets).

Oekraïne

  • Oekraïne was in 2021 14de handelspartner van North Sea Port.
  • Het ging over 1,5 miljoen ton goederen, waarvan 1,4 miljoen ton import en 0,1 miljoen ton export.
  • Bijvoorbeeld maïs en koolzaad (samen 1.1 miljoen ton).

De gevolgen treffen dus in het bijzonder de import vanuit Rusland en Oekraïne.

Oproep consulaat Oekraïne

Het havenbedrijf heeft op 13 maart kennisgenomen van de oproep van het Nederlandse consulaat van Oekraïne aan enkele aandeelhouders van North Sea Port en aan het havenbedrijf om de haven specifiek te sluiten voor Russische schepen.

Het havenbedrijf staat in nauw contact met de Nederlandse, de Belgische en de Europese autoriteiten alsook met de bedrijven in het havengebied die gevolgen ondervinden van de oorlog in Oekraïne. Ook het al dan niet afkondigen van sanctiemaatregelen volgt het havenbedrijf nauw op in samenspraak met de nationale autoriteiten in België en Nederland en andere zeehavens.

North Sea Port heeft begrip voor de oproep van de consulaten van Oekraïne aan de havens om zelfstandig en eenzijdig Russische schepen te weren. North Sea Port voert echter geen eigen beleid inzake specifieke sanctiemaatregelen, zoals het sluiten van de haven voor Russische schepen. Het havenbedrijf meent, evenals de andere havens in Nederland en België, dat dit is voorbehouden aan de nationale en Europese autoriteiten. De sanctiemaatregelen én de gevolgen moeten in samenhang kunnen worden overzien met het oog op de complexiteit van dergelijke maatregelen en hun gevolgen. De effectiviteit en de samenhang van de Europese en nationale sanctiemaatregelen en onze positie als zeehaven van nationaal belang, staan voor het havenbedrijf centraal.