Nieuws

Tarieven en algemene voorwaarden scheepvaart 2022

Gepubliceerd op di 21 dec 2021
Voor het gebruik van de haveninfrastructuur zijn er bij North Sea Port algemene voorwaarden en tarieven van toepassing. Om klanten een optimale service te bieden, worden dezelfde tarieven voor het hele grensoverschrijdende havengebied van North Sea Port (Vlissingen, Terneuzen en Gent) gehanteerd.
  • Voor de zeevaart wordt er geen inflatiecorrectie toegepast in 2022.
  • Voor de binnenvaart wordt er een indexatie van +2,5% toegepast.
  • In 2021 is hard gewerkt om de beide tariefreglementen (Gent en Zeeland) zowel inhoudelijk als vormelijk op elkaar aan te laten sluiten (zoals de herziening en uniformering van de Algemene Voorwaarden, de structuur van de documenten, de gebruikte terminologie en lay-out). Er werd in eerste instantie ook toegewerkt naar één overkoepelend tarievenboekje. Echter vanwege bestaande nationale (juridische) verschillen in de toepassing van de havengelden is uiteindelijk toch gekozen voor twee aparte publicaties. Vanaf 1 januari 2022 zullen dus twee gelijkaardige tarievenboekjes met algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  • De staffels voor de volumekortingen zullen worden aangepast, om betere aansluiting te krijgen met de oorspronkelijke omzetverwachting. Dit betreffen aanpassingen zowel naar beneden als naar boven.
  • Voor abonnementen en package deals in de binnenvaart is een extra bijstelling noodzakelijk. Het gebruik van deze systemen wordt aangemoedigd in onze haven, maar de gehanteerde tarieven voor abonnementen en package deals waren niet meer marktconform. Een prijsaanpassing voor deze systemen blijft heel competitief en een voordelige formule voor de binnenvaartsector.

Eén grensoverschrijdend havengebied

Na de fusie van het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports op 1 januari 2018 zijn diverse projecten gestart om ervoor te zorgen dat de klanten in één grensoverschrijdend havengebied hun activiteiten kunnen uitoefenen. De harmonisatie van de tariefstelsels voor de scheepvaart is hierbij cruciaal.

Zo werd in 2019 gestart met het harmoniseren van de havengeldtarieven voor de binnenvaart. Deze zijn op 1 januari 2020 in werking getreden. In datzelfde jaar werd de harmonisatie van de tarieven voor zeevaart voorbereid, die sinds 1 januari 2021 van kracht zijn.

Dat de nieuwe havengeldtarieven in principe niet mogen leiden tot een kostenverhoging voor de havengebruikers, maar ook niet tot een omzetverlaging voor North Sea Port was van bij het begin een belangrijk uitgangspunt. Ongewenste effecten van de eenmaking werden opgevolgd en bijgestuurd.

Gedurende 2021 is er dan ook blijvend een vinger aan de pols gehouden om na te gaan of de uitgangspunten zoals bij de start van het project zijn bepaald, ook daadwerkelijk worden nagekomen in de toepassing van de tarieven.

De volledige tarievenboekjes en algemene voorwaarden zijn de vinden op onze website.

Naar de webpagina Tarieven en Voorwaarden