Privacy & Cookies

Algemeen

Deze website werd gecreëerd in opdracht van North Sea Port. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

North Sea Port kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. North Sea Port is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Beheer van informatie

North Sea Port levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. North Sea Port kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website.

Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageren we ons ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat we van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werden gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar North Sea Port. 

Email North Sea Port

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door North Sea Port aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Persoonsgegevens

Algemeen

North Sea Port (voor België: North Sea Port Flanders nv van publiek recht, met zetel te 9042 Gent, J. Kennedylaan 32, tel +32 9 251 05 50 en voor Nederland: North Sea Port Netherlands NV, 4530 AC Terneuzen, Schelpenpad 2 – tel +31 115 64 74 00) zal fungeren als verantwoordelijke voor de verwerking van verstrekte persoonsgegevens. 

Voor België is de functionaris voor gegevensbescherming: de heer Jonas De Cock. 

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, namelijk de betrokkene.

Bij North Sea Port, wordt de persoonlijke privacy beschermd overeenkomstig alle toepasselijke wettelijke bepalingen. North Sea Port verzamelt geen persoonsgegevens tenzij u deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan North Sea Port dan worden deze verwerkt in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

North Sea Port verwerkt persoonsgegevens in principe louter voor interne doeleinden, dit is om een vraag te beantwoorden, om een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en/of in contact te kunnen treden met degene die persoonsgegevens heeft verstrekt. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u aan North Sea Port de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor voormelde doeleinden.

In het geval North Sea Port de bedoeling heeft om uw persoonsgegevens verder te verwerken dan voor een doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en zoals supra toegelicht, dan wordt u hiervoor voorafgaandelijk over dat ander doel en de bijhorende relevantie informatie ingelicht

Rechten als betrokkene

U kan als betrokkene uw rechten uitoefenen door onder meer North Sea Port te contacteren via e-mail.

U kan uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens steeds intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.

U beschikt tevens over (1) een recht om inzage te verzoeken aan North Sea Port; (2) een recht op rectificatie van uw persoonsgegevens; (3) een recht op het wissen van uw gegevens zonder onredelijke vertraging in de gevallen in de wetgeving bepaald; (4) een recht op het overdragen van uw gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke alsook (5) een recht op een beperking van verwerking. Tot slot heeft u (6) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens op grond van redenen die specifiek met uw situatie verband houden, tenzij North Sea Port dwingende gerechtvaardigde gronden aanhaalt die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer ze verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Doorgeven van persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

In het uitzonderlijke geval dat North Sea Port persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties, die geen gerechtelijke autoriteiten of politiediensten zijn, wordt dit expliciet vermeld of wordt uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

U aanvaardt en erkent dat North Sea Port, naar eigen inzicht, een beroep kan doen op dienstverleners om de North Sea Port website technisch te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld om webservers te beheren, een back-up van informatie te nemen enzovoort

Patrimoniumgegevens

Om ons werk te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat North Sea Port persoonsgegevens en kadastrale gegevens verwerkt en uitwisselt met derden. Onderstaand protocol zorgt ervoor dat de regels voor het beschermen van deze gegevens worden nageleefd. In dit protocol staan afspraken tussen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), onderdeel van FOD Financiën en North Sea Port. Hierin spreken we af hoe we deze informatie op een veilige manier met elkaar delen.

Advies DPO FOD Financiën
Advies DPO North Sea Port
Protocol AAPD

Klachten of verzoeken

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail of per brief naar de eerder vermelde adressen.

Email een klacht of verzoek

Daarnaast hebt u het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens op contact@toezichtcommissie.be (voor België) of via de contactgegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (voor Nederland).

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan North Sea Port.

North Sea Port en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt. 

Links naar websites beheerd door derden

North Sea Port plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. North Sea Port geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

North Sea Port aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt North Sea Port zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen.

Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan North Sea Port.

North Sea Port behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. North Sea Port behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden. 

Cookies

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen. 

Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren. 

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.

Wijzigingen

North Sea Port behoudt zich het recht voor deze proclaimer aan te passen. Deze aanpassingen worden meegedeeld op de website van North Sea Port. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website van North Sea Port zal de aangepaste proclaimer op dit gebruik van toepassing zijn.