Drie kerntaken

North Sea Port biedt een geïntegreerd multimodaal platform aan waar logistieke en industriële bedrijven efficiënt kunnen opereren. Het havenbedrijf pakt hiervoor zijn drie kerntaken verder op:

1. Infrastructuur en terreinen

Het aanbieden van haveninfrastructuur en vrije bedrijventerreinen is de eerste taak. Het havenbedrijf staat als ‘landlord’ in voor de ontwikkeling van de infrastructuur in het havengebied en de regie ervan. In tegenstelling tot vele andere havens, beschikt North Sea Port nog over heel wat strategische terreinreserves die kunnen worden ontwikkeld.

Het havenbedrijf zal klanten bij hun keuze van een vestigingsplaats aansporen om maximaal bij te dragen aan werkgelegenheid, duurzaamheid en klimaat en een financieel gezonde basis. 

2. Nautische dienstverlening

Het havenbedrijf verzorgt in de nautische dienstverlening om het scheepvaartverkeer vlot en veilig te laten verlopen en de logistieke keten te versterken. 

3. Connecteren

Een derde - en bijzondere - taak is die van ‘connector’: de verbindende regisseur in het havengebied. Als gebiedsbeheerder bouwt het havenbedrijf aan een hechte havengemeenschap. Het uitbouwen en verder invullen van deze connector-rol vormt de rode draad in het strategisch plan.

De betrokken partijen zijn enerzijds bedrijven, andere havens zoals Rotterdam en Antwerpen, spoorbeheerders, bedrijven die publieke infrastructuur voor gas en elektriciteit beheren, logistieke ketenpartners, start-ups en kennisinstellingen. Anderzijds zijn dat de Europese, nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden. En verder zijn dit de omwonenden van het havengebied en de belangenorganisaties (zoals natuur, klimaat).