Haven en gezondheid

Door de toename van internationaal verkeer kunnen infectieziekten zich sneller en gemakkelijker verspreiden. Wereldwijd wordt daarom meer aandacht besteed aan infectieziekten. De World Health Organisation (WHO) als speciaal onderdeel van de VN draagt zorg voor internationale regelgeving, monitoring en coördinatie met betrekking tot infectieziekten. 

International Health Regulations

Met de ondertekening van de International Health Regulations (IHR) in 2005 benadrukten de lidstaten van de WHO zich te zullen inzetten voor deze internationale afspraken op het gebied van infectieziektebestrijding. In de IHR zijn regels opgenomen met betrekking tot het melden van infectieziekten en het invullen van de 'Maritime Declaration of Health'. 

Nederland:
Kijk voor meer informatie over infectieziekten op de site van de
GGD Zeeland.

België:
Kijk voor meer informatie over infectieziekten op de site van
Agentschap Zorg en Gezondheid.

Coronavirus

North Sea Port focust zich op de kerntaken. Dit betekent dat we inzetten op het operationeel houden van onze haven en havenactiviteiten. Normaal gesproken gelden al strikte procedures met betrekking tot infectieziekten aan boord, voordat schepen North Sea Port aandoen. Aanvullend zijn nu, in samenspraak met de landelijke gezondheidsdiensten GGD (voor Nederland) en Saniport (voor België) de volgende afspraken gemaakt:

 • Voor scheepvaart geldt dat zij, zoals gebruikelijk, de Maritime Declaration of Health moeten invullen. Deze procedure staat in nauwe afstemming met de gezondheidsdiensten (GGD en Saniport).
 • De Maritime Declaration of Health moet 24 uur vóór het binnenlopen van de haven ingevuld zijn.
 • Zodra op dit formulier slechts 1 enkele vraag met ‘ja’ wordt beantwoord, wordt de gezondheidsdienst direct betrokken.
 • Passagiers van (rivier)cruiseschepen in Gent blijven aan boord.

North Sea Port volgt hiermee tevens de adviezen van zowel de Nederlandse als de Belgische/Vlaamse overheid. 

Maritime Declaration of Health

24 uur vóór het binnenlopen van de haven van North Sea Port dient de kapitein van een schip een Maritime Declaration of Health te hebben ingevuld en aan boord beschikbaar te hebben. Deze informatie moet ook ingevuld worden in ENIGMA+.

Op dit formulier dienen de volgende vragen te worden ingevuld:

 • Datum tot wanneer het Ship Sanitation Exemption / Control Certificate geldig is.
 • Aantal passagiers en bemanningsleden.

Daarnaast worden de volgende 9 vragen gesteld:

 • Is een persoon aan boord overleden tijdens de reis, waarbij de oorzaak van overlijden anders was dan door een ongeluk?
 • Is er aan boord een zieke of is er een zieke geweest tijdens de internationale reis, waarvan je vermoedt dat het om een besmettelijke ziekte ging?
 • Is het aantal zieke reizigers tijdens de reis groter geweest dan normaal of dan je zou verwachten?
 • Is er op dit moment een ziek persoon aan boord?
 • Is er een arts geraadpleegd?
 • Ben je op de hoogte van een situatie aan boord die zou kunnen leiden tot infectie of verspreiding van een ziekte?
 • Zijn sanitaire/hygiënemaatregelen getroffen (zoals quarantaine, isolatie, desinfectie, decontaminatie)?
 • Zijn er verstekelingen aan boord gevonden?
 • Is er een ziek (huis)dier aan boord?

Nederland

De gezagvoerder van een zeeschip informeert de havenautoriteit en het loodswezen zo spoedig mogelijk indien er aan boord sprake is van een infectueuze ziekte die een ernstige gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren.

De scheepsagent vult onder alle omstandigheden de Maritime Declaration of Health in. Indien één van de vragen met “ja” wordt beantwoord, dan dient de scheepsagent dit formulier te verzenden via ENIGMA+. De applicatie zal dan het bericht doorzenden naar de GGD Zeeland en de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit.

België

Voor elk schip dat North Sea Port in Gent aanloopt, moet 24 uur vóór aankomst de Maritime Declaration of Health door de scheepsagent in ENIGMA+ ingevoerd en doorgestuurd worden naar de applicatie van de FOD Volksgezondheid. In het geval van een gezondheidsrisico wordt de dienst Saniport Zeehavens geïnformeerd en wordt met de arts van de Cel Medische Bewaking overlegd. Zij nemen dan de nodige maatregelen in samenwerking met het MRCC (Maritime Rescue Coördination Center) en informeren alle nautische partners waaronder Port Operations. Alle vervolgstappen worden door Saniport gecoördineerd.

ENIGMA+

Radio Medisch Advies

Indien nodig, waar ook ter wereld aan boord van een schip, kan medisch advies worden ingewonnen worden via de Radio Medische Dienst (RMD) van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De artsen zijn 24 uur per dag oproepbaar via de Nederlandse Kustwacht.

De Nederlandse Kustwacht is telefonisch bereikbaar voor Radio Medisch Advies via het telefoonnummer +31 (0)223 54 25 00. De RMD is 24/7 bereikbaar, echter niet-acute situaties zullen tussen 6:00 en 20:00 UTC worden afgehandeld.

Klik hier voor meer informatie inclusief contactmogelijkheden via marifoon en inmarsat.