Havenverordeningen

Naast internationale, Europese, nationale en lokale wetgeving zijn er in het havengebied ook specifieke havenreglementen- en verordeningen van toepassing.

Voor het havengebied Borsele, Vlissingen en Terneuzen is dit vastgelegd in de Havenverordening en bijbehorend Havenreglement. Voor het havengebied Gent kan je deze regels terugvinden in de Havenpolitieverordening North Sea Port Havengebied Gent en in het Reglement geografische UAS Zone – Geozone EBR55 Ghent Harbour.

België

De Havenpolitieverordening North Sea Port Havengebied Gent, van kracht sinds 1 januari 2024, is een door North Sea Port Flanders nv van publiek recht uitgevaardigd reglement van bijzondere administratieve politie. Deze verordening dient ter bevordering van een goed havenbeheer.

De bepalingen in de verordening zijn aanvullend ten opzichte van hogere regelgeving en omvatten specifieke bepalingen omtrent goederenbehandeling en opslag, het in- en ontschepen van passagiers, de toegankelijkheid en de verkeersafwikkeling in het havengebied, de vrijwaring van het milieu en de veiligheid van het havengebied en de regeling van de vrijheid van handel en nijverheid op het vlak van havengebonden dienstverlening.

De verordening is van toepassing in het havengebied dat valt onder het beheer en de exploitatie van North Sea Port Flanders. Dit is het havengebied zoals bedoeld in artikel 2 6° van het decreet van 2 maart 1999 en dat valt onder het beheer en de exploitatie van North Sea Port Flanders.

Eenieder die zich in het havengebied bevindt dient zich te houden aan de bepalingen van deze verordening die op hem van toepassing zijn.

De havenkapitein is belast met de tenuitvoerlegging van de verordening en kan met het oog op de uitvoering ervan, als officier van gerechtelijke politie, bevelen geven, inbreuken vaststellen en er een proces-verbaal van opstellen.

De havenkapitein kan overtredingen van alle andere wetten en reglementen dan deze verordening, alsmede alle andere misdrijven binnen het havengebied, opsporen, vaststellen en er proces-verbaal van opstellen.

Nederland

In verband met de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports per 1 juli 2019 zijn per deze datum een drietal Havenverordeningen met de bijbehorende Havenreglementen, nadere besluiten en regelingen van kracht voor het beheersgebied van North Sea Port Netherlands.

De Havenverordeningen, de bijbehorende Havenreglementen, nadere besluiten en regelingen zijn eensluidend en van toepassing op het havengebied van North Sea Port, gelegen binnen de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen.

Downloads 

Borsele: 

Terneuzen: 

Vlissingen:

Bijlagen Havenverordening: 

Bijlagen Havenreglement: 

Kaarten: