Investeren in klimaat

Havenactiviteiten en de impact ervan op het klimaat krijgen meer en meer aandacht. Om deze impact terug te schroeven en uiteindelijk zelfs te neutraliseren, wordt ingezet op een energietransitie, waarbij fossiele brandstoffen worden ingeruild voor hernieuwbare energiebronnen.

Ook de klimaatverandering en waterschaarste staan hoog op de agenda. Maatschappelijk is er ook een toenemende aandacht voor natuur en landschappelijke waarden en voor een efficiënter gebruik van de ruimte in en rond het havengebied.

Efficiënt met energie

Omwille van de klimaattransitie willen bedrijven hun energie-efficiëntie verbeteren, werken ze aan de vermindering van hun CO2-uitstoot en aan het hergebruik van materiaalstromen. Deze ontwikkelingen vergen heel wat nieuwe infrastructuur: pijpleidingen en ‘smart grids’ moeten worden ontwikkeld voor onder meer waterstof, CO2 en restwarmte.

Zowel mondiaal, Europees als landelijk en regionaal wordt de milieuwetgeving strenger, en is er bijvoorbeeld de evolutie naar een CO2-neutrale economie. Ook het havenbedrijf gaat samen met de bedrijven voor een vermindering van CO2-uitstoot in het havengebied. De totale CO2-uitstoot in de haven bedraagt anno 2021 21,5 miljoen ton per jaar.

Noodzakelijke tussenstap

In een eerste stap zal de afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture en Storage (CCS)) moeten worden vergroot. De technologische ontwikkelingen zullen bepalend zijn voor het hergebruik van CO2 op termijn (Carbon Capture en Utilisation (CCU)). De afvang en opslag van CO2 is een noodzakelijke tussenstap om op grote schaal naar hergebruik ervan te kunnen overgaan.

Het streefdoel is om tegen 2025 minstens 3 miljoen ton CO2 af te vangen voor opslag en hergebruik. Daarvoor wordt er 50 miljoen euro in infrastructuur geïnvesteerd.

Partijen samenbrengen

Om deze investeringen gericht vanuit de markt te realiseren, moeten partijen elkaar zien te vinden en samenwerken. Het havenbedrijf zal hiervoor - als connector - bedrijven, nutsbedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samenbrengen. Het havenbedrijf kan zo de individuele oplossingen van bedrijven verbinden met het gezamenlijk belang van deze klimaatinvesteringen.