Nieuws

Nieuwe Havenpolitieverordening Havengebied Gent in North Sea Port van kracht op 1 januari 2024

Gepubliceerd op wo 20 dec 2023
Vanaf 1 januari 2024 is de vernieuwde Havenpolitieverordening Havengebied Gent in North Sea Port kracht. Deze herziene regelgeving dient ter bevordering van een goed havenbeheer.

De actualisatie focuste zich in grote lijnen op volgende zaken:

  • de handhavende bepalingen in lijn brengen met het havenkapiteinsdienstdecreet van 3 mei 2019 en het kader inzake preventie toezicht en handhaving dat zal worden toegepast binnen de havenkapiteinsdienst van North Sea Port;
  • de bepalingen van de havenpolitieverordening, in lijn brengen met actuele regels en processen;
  • het integreren van de tot op heden afzonderlijke bepalingen inzake schadelijke en gevaarlijke goederen (“Codex”) in de havenpolitieverordening;
  • aspecten die reeds in hogere of andere regelgeving zijn ondervangen, zijn niet meer in de havenpolitieverordening opgenomen;
  • het uitwerken van de boetecatalogus zoals voorzien in bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2023 over de uitvoering van het decreet van 3 mei 2019 houdende de havenkapiteinsdienst;
  • de aspecten met betrekking tot havengebonden dienstverlening.

Impact op Veiligheid, Milieu en Dienstverlening

De vernieuwde Havenpolitieverordening draagt bij aan de verbetering van veiligheid, milieubescherming en de efficiëntie van havengebonden diensten. De handhavende bepalingen richten zich op specifieke doelstellingen met betrekking tot orde en veiligheid, milieuwaarborging en een vlotte verlening van diensten binnen het havengebied.

Download hieronder de Havenpolitieverordening – januari 2024 en een versie met toelichtingen.