Samenwerken met de omgeving: ‘license to operate’

Meer en meer mensen zijn zich bewust van het belang van de kwaliteit van hun leefomgeving, hun leven en welzijn.

Beperken van negatieve effecten

De haven staat voor 102.000 (in)directe jobs. De menselijke factor in het havengebied draait niet enkel om werkgelegenheid alleen, het gaat ook om gezondheid, het bestrijden van de ondermijning van de veiligheid, mobiliteit, natuur en de leefomgeving. Het havenbedrijf heeft hierbij ook een rol in het zoveel mogelijk beperken van de negatieve effecten van de bedrijvigheid in het havengebied, zoals de uitstoot van CO2 of andere stoffen, congestie op de weg, onnodig ruimtebeslag en geur- en geluidshinder. North Sea Port kan ook een belangrijke rol spelen bij het weerbaar maken van het haven-ecosysteem tegen de ondermijning van de veiligheid in het gebied.

Maatschappelijke meerwaarde

Alleen als er in de samenleving voldoende draagvlak is kan het havenbedrijf de ambities voor de verdere ontwikkeling van het havengebied waarmaken. Bijvoorbeeld voor het vestigen en uitbreiden van bedrijfsactiviteiten en voor het transporteren en opslaan van bepaalde goederen.

Het havenbedrijf wil laten zien wat het doet en zich actief inzetten voor de omgeving. Het wil ook alleen projecten uitvoeren waarvan de maatschappelijke meerwaarde is aangetoond. Het wil zichtbaar werken aan natuurherstel en zelf het goede voorbeeld geven.

Het bedrijf gaat voor deze license to operate continu verder in dialoog met en luisteren naar de omgeving: bedrijven, overheden, en omwonenden en belangenorganisaties. North Sea Port is er immers voor de samenleving.