Vliegen met een drone

Bekijk hieronder welke voorwaarden gelden en toestemmingen je nodig hebt om met een drone te kunnen vliegen in België boven North Sea Port gebied.

Reglement geografische UAS Zone – Geozone EBR55 Ghent Harbour

Het Reglement geografische UAS Zone – Geozone EBR55 Ghent Harbour, van kracht sinds 1 januari 2024, bevat de operationele voorschriften en praktische informatie voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij het uitvoeren van drone-operaties in en rond het havengebied zijn gebundeld in het Reglement Geografische UAS Zone - Geozone EBR55 Ghent Harbour.

Dit reglement is de meer gedetailleerde uitwerking van Deel 8 van de Havenpolitieverordening North Sea Port Havengebied Gent.

Kom je in aanmerking om de beoogde vlucht uit te voeren?

 • In welk deelgebied binnen de geozone EBR55 Ghent Harbour wil je een vlucht plannen (boven water, boven land, boven ISPS-plichtige terminals, boven Seveso-bedrijven, boven natuurgebieden, …)?
 • Tot welke categorie behoort de vlucht die je wil uitvoeren: OPEN of SPECIFIC?
 • Ben je minstens 18 jaar en beschik je over de nodige certificaten en competenties om deze vlucht uit te voeren?
 • Beschik je over de vereiste verzekeringen?
 • Kan je je in voldoende mate uitdrukken in het Nederlands of het Engels?
 • Voldoet je UAS aan de gestelde eisen?

Zie voor alle info en voorwaarden het Reglement Geografische UAS Zone – Geozone EBR55 Ghent Harbour onderaan.

Indienen van een vluchtvergunningsaanvraag

Om te kunnen vliegen met UA’S in de geozone EBR55 Ghent Harbour moet je houder zijn van een geldige vluchtvergunning. Je kan daartoe een vluchtvergunningsaanvraag indienen bij de geozonemanager/havenkapitein.

Vul het aanvraagformulier ‘Aanvraag UAS vluchtuitvoering in de geozone EBR55 Ghent harbour’ in (zie onderaan de pagina) en email het minstens 5 werkdagen en maximum 14 dagen voor de geplande vluchtuitvoering naar de havenkapiteinsdienst, via geozone@northseaport.com.

Hou het veilig!

 • Je moet tijdens de gehele operatie bereikbaar zijn en dit via het gsm-nummer dat werd opgegeven in de vluchtvergunningsaanvraag.
 • Het is verboden te vliegen wanneer je onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.
 • Zorg dat je uitgeslapen bent.
 • Zorg ervoor dat je snel kunt handelen en/of landen mocht dat om veiligheidsredenen nodig zijn.
 • De piloot en de eventuele crew moeten zich op een veilige plek bevinden, goed zichtbaar voor andere havengebruikers.
 • De piloot blijft steeds verantwoordelijk voor zijn eigen acties (vluchtvoering, toestel, voorkomen van botsing met een ander object of obstakel, …).
 • De piloot moet bij het ontbreken van relevante voorschriften ‘good airmanship’ gebruiken om te voorkomen dat levens in gevaar komen, schade wordt veroorzaakt of de omgeving en de daar aanwezige actoren in gevaar worden gebracht.
 • Een persoon die beroepsmatig in het havengebied aanwezig moet zijn, dient in het bezit te zijn van een havenkaart die is afgeleverd door de havenkapiteinsdienst (zie art. 2.1.1. Havenpolitieverordening North Sea Port Havengebied Gent).

Aanvraag havenkaart

Aanvraag tijdelijke toegang

Beperkingen en voorwaarden

 • Respecteer de voorwaarden en omstandigheden waarvoor je een vluchtvergunning aangevraagd hebt (toestellen, gebied, hoogte, periode, …)
 • Een UAS vluchtuitvoering kan enkel plaatsvinden op een locatie waarvoor de UAS exploitant kan aantonen dat de UAS aangepast is aan de weer- en veiligheidsomstandigheden. Dit geldt minimaal voor de UA, de piloot, de crew als de bredere UAS exploitantorganisatie.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de UAS exploitant en de piloot om in regel te zijn met alle betrokken actieve geozones waarin men wenst te vliegen.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de UAS exploitant en de piloot om in regel te zijn met alle betrokken actieve geozones waarin men wenst te vliegen.
 • De vluchtvergunning kan op elk moment worden ingetrokken, ook tijdens een vluchtuitvoering, indien er een vermoeden is dat de vluchtuitvoering een gevaar betekent voor of een inbreuk is op, in zijn breedste betekenis:
  • de veiligheid (‘safety’) of beveiliging (‘security’);
  • schendingen van de privacy;
  • de vrijwaring van het milieu/de omgeving;
  • bepalingen van de Havenpolitieverordening North Sea Port Havengebied Gent.

Havenpolitieverordening North Sea Port Flanders Havengebied Gent

Eenieder die zich in het havengebied Gent bevindt dient zich te houden aan de bepalingen van deze verordening die op hem van toepassing zijn. De Havenpolitieverordening North Sea Port Flanders Havengebied Gent is hier te raadplegen.

Vliegen in België boven North Sea Port gebied

Wil je vliegen met een drone boven het havengebied van North Sea Port in België? Of wil je een vlucht met een bemand luchtvaartuig maken? Bekijk dan hieronder de mogelijkheden, regels en voorwaarden. Heb je nog vragen? Dan kun je altijd contact opnemen met de Havendienst.

Geozone – EBR55

Er gelden regels en voorwaarden voor het betreden van de geozone boven het havengebied North Sea Port in België. Dit geldt voor zowel onbemande (drones, UAS, RPAS etc.) als bemande (helikopters) luchtvaartuigen.

Eén zone, andere regels

Vanaf 01 januari 2021 spreken we niet langer van één zone voor bemande en onbemande luchtvaart. De contouren blijven wel dezelfde, de voorwaarden zijn echter van elkaar gescheiden. 

Voor bemande luchtvaart blijft de luchtvaartwetgeving van toepassing zoals terug te vinden in de AIP Belgium and Luxembourg onder ENR 5.1.

Voor onbemande luchtvaart (drones) is er een aparte set Europese wetgevingen (EU 2019/947 van 24 mei 2019) van kracht met een overgangsperiode zoals beschreven in het KB van 08 november 2021

Lees meer op: www.mobilit.belgium.be

North Sea Port als geozonemanager

Naast deze algemene voorwaarden is er in het 'M.B. tot vaststelling van vaste geografische UAS-zones en toegangsvoorwaarden voor vaste geografische UAS-zones' (van: 21/12/2020 art.5. en art. 23.) ook vermeld dat er specifieke geozones met bijhorende geozonemanagers worden aangeduid. De Vlaamse zeehavens zijn daar een onderdeel van en stellen voor hun gebied specifieke voorwaarden en regels ter vrijwaring van de openbare orde, rust, veiligheid van de exploitatie van de haven en het milieu in het havengebied. (zoals beschreven in het ‘Decreet houdende de havenkapiteinsdienst' van 3 mei 2019)