Hernieuwbare energie

Door in te zetten op hernieuwbare energie, CO2-reductie en -hergebruik, ontwikkelt North Sea Port zich verder als Energy Port. Samen met onze stakeholders werken we aan een duurzame toekomst.

Windenergie 

North Sea Port stuurt duurzame windenergie naar het elektriciteitsnet met de bouw van windparken en windmolens. De offshore-industrie in Vlissingen ontwikkelt zich snel: op de Noordzee staan nu al 50 windparken die mede door bedrijven in North Sea port gebouwd en onderhouden worden. Bovendien staan er in het havengebied een 100-tal windmolens, die allemaal samen jaarlijks 280 megawatt genereren. Daarmee kunnen we maar liefst 180.000 huishoudens een jaar van stroom voorzien.

Zonne-energie 

Ook door de installatie van zonnepanelen en -parken genereren de bedrijven hernieuwbare energie die op het elektriciteitsnet wordt gezet. Op de Zonneberg in Gent en in het zonnepark Scaldia in Vlissingen en Terneuzen genereren de zonnepanelen in totaal 110 megawatt, wat gelijk staat aan het jaarlijkse verbruik van 28.000 huishoudens. Tal van bedrijven in ons havengebied wekken ook hernieuwbare energie op met zonnepanelen op hun daken. 

Biobrandstoffen en biomassa 

Naast de wind en de zon zijn ook biobrandstoffen en biomassa voor North Sea Port van belang om op het vlak van energie. Wanneer je jouw wagen voltankt, dan zit daar wellicht een deeltje bio-ethanol of biodiesel van bij ons in. Enkele bedrijven in het Gentse deel van het havengebied produceren immers biobrandstoffen. North Sea Port zit bij de koplopers in Europa wat de productie van biobrandstof betreft. 

Tal van bedrijven wekken bovendien warmte en elektriciteit op met warmtekrachtkoppelingen op basis van biomassa, of met een biogasinstallatie op basis van restproducten van de landbouwsector. 

CO2 reduceren

Schone schepen

Schone schepen die in North Sea Port aanmeren krijgen een korting op hun havengeld. Zo motiveren we schepen om maatregelen te nemen die hun schip milieuvriendelijker maken en belonen we wie al concrete inspanningen doet. 

Walstroom voor binnenvaart

Aan alle binnenvaartschepen wordt bovendien walstroom aangeboden. Aan walstroomkasten kunnen ze elektriciteit afnemen. Zo hoeven ze hun dieselmotoren niet te laten draaien om elektriciteit te hebben. Hierdoor zorgt het schip voor betere luchtkwaliteit in de haven en de omliggende woonkernen, voor minder uitstoot van CO2 en stof, en voor minder lawaai. De walstroom is bovendien 100% hernieuwbaar. 

CO2 in de haven in cijfers

Momenteel stoot de industrie in North Sea Port 22 miljoen ton CO2 per jaar uit, ongeveer 50/50 verdeeld tussen het Gentse en het Zeeuwse deel. De ambitie van North Sea Port is om de CO2-uitstoot tegen 2030 te halveren, in 2050 opereert de haven volledig CO2-neutraal. 

CO2 hergebruiken 

We faciliteren synergieën tussen bedrijven, zodat zij de CO2 die ze toch produceren van elkaar kunnen hergebruiken. 

Van CO2 naar frisdrank 

De CO2-uitstoot van één van de grootste bioraffinaderijen wordt opgevangen om bubbels te maken voor bruisende dranken. 

Carbon2value 

Het grootste staalbedrijf van Europa vangt de CO en CO2 die vrijkomt bij productie en geeft deze een nieuw leven. De CO gaat naar een ander bedrijf zodat er koolwaterstof van gemaakt kan worden. De CO2 kan gebruikt worden om bio-ethanol te produceren.

Van gas naar elektricitei

Ook hoogovengas, dat bij de productie van staal vrijkomt, wordt opgestookt om elektriciteit op te wekken. 

Waterstof

North Sea Port en de partners van Smart Delta Resources willen de regio positioneren als grootste ‘green energy’ en groen waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen én Europa. Samen geven we actief invulling aan de klimaatambities van Europa in 2030 én willen we zorgen voor een competitieve, klimaatneutrale industrie in de regio in 2050.

Lees hier meer over het waterstofpotentieel van North Sea Port