Duurzaamheid

North Sea Port wilt op een duurzame wijze de haven verder ontwikkelen. In en rond het havengebied hebben we respect voor de natuur en leefomgeving. Bovendien faciliteren we een efficiënte ruimtelijke inrichting voor bedrijven in het havengebied. We stimuleren duurzamer transport van goederen en zetten ambitieuze projecten op poten in samenwerking met onze stakeholders. 

Duurzaam transport van goederen 

Om North Sea Port verder te ontwikkelen tot een logistiek multimodaal platform, werken we voortdurend aan de multimodale infrastructuur en de toegankelijkheid van de haven. De modal shift van wegvervoer naar spoor, binnenvaart en buisleidingen voor de aan- en afvoer van goederen voeren we al sinds enkele jaren actief door. Dit doen we niet alleen om klanten te faciliteren en bedienen, maar ook om congestie in het havengebied te voorkomen. Vroeger gebeurde tot 90% van het achterlandverkeer met vrachtwagens. Omdat het wegennet in Europa alsmaar meer verzadigd raakt, gebeurt nu nog slechts 1/3 van het achterlandverkeer via trucks. In de nabije toekomst willen we dit aandeel nog verder laten dalen. 

Ontdek de multimodale mogelijkheden

Waterstof

North Sea Port en de industrie staan voor de grote uitdaging om de transitie te maken van fossiele naar duurzame brandstoffen en grondstoffen. Waterstof speelt hierin een zeer belangrijke rol. Als grootste waterstofhub van de Benelux groeit de haven uit tot een Europese speler.

Efficiënte ruimtelijke inrichting

We benutten de beschikbare ruimte in het havengebied op een doordachte en duurzame manier: met een juiste inplanting van activiteiten in het havengebied, rekening houdend met de wensen van bedrijven én contextuele vestigingsplaatsfactoren. We zorgen voor een maximale symbiose tussen bedrijven door hen op een optimale manier te clusteren. Zo kunnen ze elkaar aanvullen en versterken, bijvoorbeeld door reststromen uit te wisselen. 

Leefomgeving en natuur

Respect voor leefomgeving en natuur 

De haven groeit en eerbiedigt daarbij de gezonde leefomgeving in de omliggende woonkernen en de buffergebieden in de directe omgeving. Door samen te werken met bedrijven, de bevoegde besturen en milieuverenigingen en -organisaties willen we de gezamenlijk gedefinieerde duurzaamheidsdoelstellingen behalen. Wij stimuleren de bedrijven om “schone technologieën” toe te passen in hun bedrijfsvoering en op zoek te gaan naar het uitwisselen van reststromen met andere havengebruikers. 

North Sea Port is als logistieke en industriehaven zelf ook een bron van CO2-uitstoot. Die uitstoot is gelinkt aan productie (dat is eigen aan een deel van de activiteiten in de haven). We zetten in op een verlaging van de CO2-emissie door bedrijven te stimuleren om CO2-uitstoot te vermijden, te verlagen of te gebruiken, en door vervoer via binnenvaart, spoor en pijpleidingen te stimuleren in plaats van via wegvervoer. 

We willen havenactiviteiten minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen en streven naar minimaal 30% hernieuwbare energie in onze energieproductiemix in 2022. 

Together. Smarter: samenwerking met stakeholders 

North Sea Port, bedrijven, overheden en organisaties werken actief samen om van North Sea Port meer en meer een duurzame haven te maken. 

Milieubeheer

North Sea Port streeft naar continue verbetering in duurzame bedrijfsvoering. Daartoe hebben we als fusiebedrijf ingezet op één milieumanagementsysteem. Met dit systeem monitoren we de milieuaspecten van onze eigen processen om daarna met de uitkomsten te streven naar steeds verder verduurzaming. 

North Sea Port zet hierbij in op het systeem Port Environmental Review System. 

Hoe doen we het?