Nieuws

Vacature: Lid Toezichtsorgaan North Sea Port

Gepubliceerd op wo 26 apr 2023
North Sea Port gaat op zoek naar een onafhankelijke bestuurder met een achtergrond in duurzaam energiebeheer, circulaire industrieprocessen of klimaatverandering.

North Sea Port is het 60 kilometer lange grensoverschrijdende havengebied dat zich uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen en Terneuzen aan de Noordzee tot in Gent in België. De ligging, multimodaliteit en diversificatie in goederen maken van North Sea Port een belangrijke Europese haven: de op twee na belangrijkste wat betreft toegevoegde waarde en de tiende op het vlak van goederenverkeer.

North Sea Port SE is in 2018 ontstaan uit een fusie van het Nederlandse Zeeland Seaports en het Vlaams/Belgische Havenbedrijf Gent. North Sea Port heeft acht publieke aandeelhouders. Langs Nederlandse kant zijn dat de provincie Zeeland en de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen. Langs Vlaamse kant gaat het om de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen.

Met het strategische plan ‘Connect 2025’ heeft North Sea Port de ambitie geformuleerd om het grensoverschrijdende havengebied de komende jaren verder te ontwikkelen.
Speerpunten hierin zijn: inzetten op economische ontwikkeling en werkgelegenheid, duurzaamheid en klimaat en een financieel gezonde basis.

Toezichthoudend Orgaan

Om toezicht te houden op de belangrijkste beslissingen van North Sea Port, is er op niveau van de Nederlandse holding North Sea Port SE een toezichthoudend orgaan opgericht. Zowel de Nederlandse als de Vlaamse aandeelhoudersgroep dragen elk 4 leden voor. Van de vier Belgische leden zijn er twee onafhankelijk en twee met een politiek mandaat. We zoeken momenteel een onafhankelijke kandidaat.

Het TZO heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de statutaire directie en op de algemene gang van zaken in North Sea Port.

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het TZO zijn:

 • het TZO toetst of de directie bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op de belangen van alle bij de onderneming betrokken stakeholders, waaronder met name de Aandeelhouders;
 • het TZO rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
  - het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de onderneming. Hieronder valt ook het goedkeuren van bepaalde besluiten van de directie zoals nader omschreven in de Statuten;
  - het zorgen voor een goed functionerende directie o.a. door periodieke evaluatie van diens functioneren;
 • de klankbordfunctie is een belangrijke rol van het TZO. In het algemeen betreft het zaken waarbij het TZO zijn statutaire bevoegdheden niet hoeft uit te oefenen en waarbij de directie de adviesfunctie van het TZO sec wenst te benutten;
 • het functioneren van een lid van het TZO wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Een lid van het TZO zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid bestaat tussen zijn/haar persoonlijke belangen en de belangen van de onderneming. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de onderneming en het TZO dient te worden uitgesloten.

Profiel

We zoeken kandidaten met de volgende CV-technische achtergrond:

 • beschikt over kennis en ervaring in duurzaam ondernemen in grote organisaties, bij voorkeur binnen een internationale/ Europese context;
 • heeft kennis van duurzaam energiebeheer, circulaire bedrijfsprocessen of het oplossen van klimaatdoelstellingen binnen een bedrijvencontext;
 • heeft kennis van de Europese Green Deal doelstellingen;
 • heeft ervaring met investeringsvraagstukken (binnen het klimaatdomein) en beschikt over een stevige zakelijke achtergrond;
 • heeft ervaring in een complex veld van stakeholders: publieke aandeelhouders, commerciële bedrijven en maatschappelijke doelstellingen’;
 • heeft affiniteit met infrastructurele vraagstukken, onderhouds- en verduurzamingsvraagstukken
 • heeft ervaring als sparringpartner, coach en gesprekspartner voor bestuurders. In aanvulling op bovenstaand profiel hebben de ideale kandidaten de volgende achtergrond:
 • sterke persoonlijkheid, standvastig en met een zekere zakelijke vastberadenheid
 • is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de holding en de met haar verbonden ondernemingen te beoordelen;
 • beschikt over het vermogen om niet alleen vanuit beheer en verantwoording maar ook vanuit ondernemen, ontwikkelen en investeren te redeneren;
 • weet om te gaan met een bedrijfsvorm waarin de North Sea Port zelfstandig opereert in een commerciële omgeving van haven en industrie binnen een maatschappelijke omgeving en met publieke verantwoordelijkheid;
 • heeft het vermogen om te kunnen luisteren en energie te geven aan het management van het bedrijf en voor de uitdaging te zorgen die de basis kan vormen voor innovatief denken
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft voldoende mate van beschikbaarheid (tijdsbeslag geschat op halve dag in de week)

Vergoeding

Het honoreringsniveau is marktconform, passend bij een organisatie met publieke aandeelhouders. De Vergoeding voor de onafhankelijke leden van het TZO is gepubliceerd op de website. www.northseaport.com/fusiehaven 

Leden van het TZO worden benoemd voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. Een rooster van aftreden wordt gehanteerd.

Informatie

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door vóór 21 mei een bericht (inclusief actueel CV) te sturen naar Sofie Bracke, ondervoorzitter van het Toezichthoudend Orgaan van North Sea Port, sofie.bracke@stad.gent